Gangfelt Flagget/Skogen

Velforeningen har jobbet i mange år med denne saken som vi mener er så viktig i forhold til trygg ferdsel for beboere og andre. Det er særdeles utrygt å krysse veien for å komme seg over til Skogen. Mange skal på trening og kamper i Skogen, noen skal på tur, noen skal i barnehage etc. Det kan ikke være slik at man skal risikere liv og helse for å krysse veien.   

 

Statens Vegvesen, plan og forvaltningsseksjon Bergen skrev i 2013: " Beklager at dette har tatt tid, men vi har nå foretatt nødvendige

tellinger og vurdert plasseringen av fotgjengerfelt, nødvendig sikt til avkjørsler, veikurvatur og busslommer

med følgende resultater:

 

-Det er tilstrekkelig med fotgjengerkryssinger over fv.212 til å etablere et fotgjengerfelt.

-Det er ikke tilstrekkelig sikt (vertikalkurvatur) til å plassere fotgjengerfeltet mellom de to eksisterende busslommene.

-Eksisterende busslommer er for små i forhold til normene, og busslommen på bakketoppen sperrer for nødvendig

sikt i forhold til avkjørsel mot sør.

 

Konklusjon:

-Begge de to eksisterende busslommene bør trekkes ca. 100 m mot vest, og det må etableres gangfelt mellom disse.

-Det må også etableres nødvendig fortau til begge busslommene.

-Sannsynligvis bør også fartsgrensen settes ned. Dette vil bli nærmere undersøkt.

 

Vi vil arbeide videre med saken og prøve å få inn prosjektet under TS-tiltak til utførelse 2014."


Saken ble i september 2013 sendt videre til Askøy Kommune som jobber med planen og ville ha innspill.


SISTE NYTT JANUAR 2014, brev sitert fra Askøy Kommune ved Gråberg: Vi viser til deres e-post der de etterlyser fremdrift

i saken om fotgjengerfelt på fv. 212 ved Flagget/Skogen.


Kommunen jobber som du sikkert vet med en trafikksikringsplan. Denne planen skal prioritere tiltak som skal gjennomføres

på fylkesveger og kommunale veger i planperioden 2015-2018 (2022). Vi ser for oss at planen er ferdig i løpet av høsten 2014.

Fotgjengerfeltet er et av innspillene vi har fått inn. Det videre arbeidet med planen vil vise om dette er et prioritert tiltak,

hva som skal gjøres og når det skal gjennomføres. Vi har forståelse for at dere ønsker et konkret svar nå, men trafikksikringsplanen

må godkjennes før vi kan komme med mer informasjon.


NYTT FRA VEGVESENET MARS 2014:  Dessverre er ikke dette tiltaket av de tiltak som er blitt prioritert for utførelse i 2014,

men vil bli vurdert på nytt i forbindelse med budsjettet for 2015.  Tiltaket må gjennomføres som et samarbeidstiltak som må finansieres

gjennom budsjettettene for Kollektivtiltak (gjelder flytting av buslommene) og Trafikksikringsmidler

(gjelder etablering av fotgjengerfelt og evt. fartsdempende tiltak).


VELFORENINGEN GIR SEG IKKE OG SENDER NY HENVENDELSE 2. APRIL TIL VEGVESENET OG TIL ASKØY KOMMUNE: 

Vi foreslår da at det settes  opp midlertidige skilt med fartsgrense 30 km/t i bunnen av bakken på begge sider.  Dette er et strakstiltak

som vi mener bør gjøres før det skjer en ulykke. Vi er spent på svaret vi får!


Ytterligere e-poster og telefoner, seinest februar 2015. Vegvesenet bekrefter; vi skal starte arbeidet i 2015!

HURRAAA!!! Nå håper vi at ord blir til handling og at milepælen nås!